Osmanlı'da Kardeş Katli Yapan Padişahlar


1-(1298-1326) Osman Bey- Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. Amcası Dündar Bey'i öldürttü. 

2-(1326-1359) Orhan Bey- bilinen bir cinayeti kayıtlarda yoktur. 

3-(1359-1389) I. Murad (Hüdagendivar)- Sırpsındığı, Kosova savaşlarını kazanan padişah.  Oğlu Savcıbey ile kardeşleri Halil ile İbrahim'i öldürttü.

4-(1389-1402) I. Bayezid (Yıldırım)- Niğbolu savaşını kazandı. Kardeşi Yakub'u öldürdü. Ankara savaşında Timur'a yenilerek esir düştü. Ölümü hakkında bazı tarihçiler kendini zehirlediğini bazıları da eceliyle öldünü yazmaktadır. 

5-(1402-1421) I.Mehmed- Kardeşi İsa Çelebi'yi boğdurttu, Şeyh Bedrettin'i idam ettirdi. 

6-(1421-1451) II.Murad- Varna ve II. Kosova savaşları kahramanı. Kardeşi Mustafa'yı öldürttü. 

7-(1451-1481) II.Mehmed (Fatih)- En çok övündüğümüz padişahlardan. 1453'te İstanbul'u fethetti. 1472 Otlukbeli savaşını kazandı. 2 yaşındaki kardeşi Ahmed'i, Sadrazamlar Çandarlı Halil Paşa ile Mahmut Paşa'yı öldürttü. 

8-(1481-1512) II.Bayezid- Kardeşi Cem Sultan ile savaş yaptı. Cem Sultan Rodosta 13 yıl tutsak yaşadı. Veziri Gedik Ahmet Paşa'yı öldürttü. Kendiside oğlu Selim tarafından öldürüldü. 

9-(1512-1520) I.Selim (Yavuz)- Mısır fatihi olan padişah, halifeliği İstanbul'a getirdi. Mercidabık, Ridaniye savaşlarını yönetmiş, Çaldıran seferine giderken 30 bin Aleviyi kılıçtan geçirmiş, ayrıca babasını, 2 kardeşini 3 yeğenin ve 3 vezirini öldürterek tarihteki yerini almıştır. 

10-(1520-1566) I.Süleyman (Kanuni)- En uzun süre tahtta kalan padişahtır. 46 yıl tahta kalmıştır. Belgrad, Rodos, Cezayir, Trablusgarp bu dönemde alınmış, Viyan kapılarına dayanılmış, Preveze Deniz Savaşı kazanılmıştır. Mimar Sinan, Barbaros hayrettin, Hürem Sultan bu dönemin ünlüleridir. Damat Rüstem Paşa, Lala Paşa çekişmesi ve dedikodular sonucu oğulları Şehzade Mustafa ve Şahzade Bayazıd'ı öldürtmüştür. Torunlarını da intikam almasınlar diye boğdurttu. Ayrıca Vezirleri Makbul İbrahim Paşa ile Kara Ahmet Paşa'yı öldürttü. 

11-(1566-1574) II. Selim- Tarihte Sarı Selim/Sarhoş Selim olarak da geçer. Bütün gün şarap içip sarhoş gezmesiyle tanınıyor. Bu padişah döneminde İnebahtı deniz savaşında tüm Osmanlı donanması yakıldı. İstanbul dışına sefere çıkmayan ve İstanbul'da ölen tek padişah olarak bilinir.

12-(1574-1595) III. Murad- Kendisine rakip olmasın diye 5 kardeşini öldürttü. Kadınlara düşkünlüğü ile tanınan sultanın 110 çocuğu olmuştur.

13-(1595-1603) III. Mehmed- Kardeş öldürme rekorunu elinde bulundurmaktadır. Tam 19 kardeşini ve bir oğlunu öldürtmüştür.  

14-(1603-1617) I. Ahmed-  14. Osmanlı padişahı, 93. İslam halifesidir. Babası Sultan III. Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Babasının vefatı üzerine 21 Aralık 1603'te tahta geçti. Sultan I. Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar arasında devlet işleriyle en fazla uğraşan padişah olarak kabul edilir. Sultan I. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığından   21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında vefat etmiştir. Sultanahmet Camii yanındaki türbeye defnedilmiştir.

I. Ahmed'in en büyük özelliği, hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldırmasıdır. Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini getirmiştir. Bu yeni yasanın, şehzadeler arasındaki rekabetin ve taht kavgalarının, taht için gerçekleştirilen kardeş katlinin önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır.

15-(1617-1618) (1622-1623) I.Mustafa- İki ayrı dönemde 2 yıl saltanat sürdü. Döneminde Abasa Paşa isyanı ile Sipahiler ayaklandı. Akıl hastası olduğundan tahttan erken indirildi. 

16-(1618-1622) II. Osman (Genç)- 12 yaşında tahta çıktı, kardeşini öldürttü. 16 yaşında iken tahttan indirildi, yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra öldürüldü. Bazı tarihçiler bu iddiayı yalanlamaktadır.

17-(1622-1639) IV.Murad- 11 yaşında tahta çıkmıştır. IV.Murad'da 3 kardeşini öldürtmüştür. Tütün içenleri öldürtmesiyle bilinir. 1635 Revan, 1638 Bağdat seferleri bu dönemde yapılmıştır. 17 yıllık iktidarında öldürttüğü 6 sadrazam şunlardır: Mere Hüseyin, Kemenkeş Kara ali, Gürcü Mehmed, Boşnak Hüsrev, Topal Recep, Tabanı Yassı Memed 

18-(1639-1648) I. İbrahim (Deli İbrahim)- Tarihçiler, I. İbrahim'in şehzadeliği döneminde sürekli öldürülme korkusu yaşadığı için psikolojisinin bozulduğunu yazmaktadır. Tarihte balıklara yem olarak altın atan padişah olarak bilinir. I. İbrahim'in ölümü konusunda tarihçiler farklı görüşler öne sürmektedir. Bazı tarihçiler bir isyan sonucu tahttan indirilerek öldürüldüğünü savunurken, bir kısım tarihçi de annesi Kösem Sultan tarafından öldürtüldüğünü yazmaktadır. 

19-(1648-1687) IV. Mehmed (Avcı)- Tahta çıktığında sadece 5 yaşındaydı. Döneminde yeniçeri ve celali isyanları oldu. Köprülüler bu dönemin sadrazamlarıdır. Öldürttükleri ünlüler Kösem sultan ile Merzifonlu Kara Mustafa Paşadır. 

20-(1687-1691) II. Süleyman- Padişah olduğu 46 yaşına kadar zindandaydı. Padişahlığı sırasında yeniçeriler İstanbul'u yağmaladılar. Ünlü Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa bu dönemdendir. Olumlu olayı Eğriboz zaferidir. 

21-(1691-1695) II. Ahmed- 48 yaşına kadar hapis yattıktan sonra tahta çıktı. 4 yıllık iktidarında, Salkamen Bozgunu, Sakız Kalesi kaybı, Sadrazam Arabacı Ali Paşa'nın öldürülmesi önemli olaylardandır. 

22-(1695-1703) II. Mustafa- 1683'te Viyana'ya yürüdü, bozguna uğradı. 1699'da imzaladığı Karlofça anlaşmasıyla Maceristan yitirildi. I. Edirne vakası, Şeyhülislam Feyzullah'ın öldürülmesi bu döneme rastlar. Askeri darbeyle tahttan indirilmiştir. 

23-(1703-1730) III. Ahmed- 1725'te Rus Çarı Deli Petro Tebriz'i aldı. Bir şeyler yapması gerekiyordu..fakat savaşa gitmeyi göze alamadı. İstanbul'dan orduları hazırlayıp savaşa gidiliyor süsü verip yarı yoldan dönerek halkını kandıran bir padişah olarak tarihte yerini aldı. Lale Devri diye de bilinen dönemin diğer unutulmayanları: 1718 Pasarofça Anlaşması, icadından 3,5 asır sonra matbaanın getirilmesi, meşhur Baltacı-Katarina olayının yaşandığı Purut Savaşıdır.  Şehzade İbrahim ile Sadrazamlardan; Hoca İbrahim Paşa, Damat İbrahim Paşa, Çorlulu Ali Paşa,Yusuf Paşa, Süleyman Paşa'yı öldürtmüştür. Patrona Halil İsyanıyla tahttan indirilmiştir. 

24-(1730-1754) I. Mahmud- Babası I. İbrahim'i tahttan indiren isyancılar tarafından tahta çıkartılmıştır.

25-(1754-1757) III. Osman- 3 yıllık iktidarı sırasında en önemli olay, Cezayir'deki Osmnalı egemenliğinin bitmesidir. 

26-(1757-1774) III. Mustafa- 2 sadrazamını öldürtmüştür.

27-(1774-1789) I. Abdülhamid- Bilinen vukuatı, Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'ın verilmesidir. 

28-(1789-1807) III. Selim- Kayıplarla dolu Ziştovi ve Yaş Anlaşmalarını imzaladı. Nizam-ı Cedid Reformlarını yapmak istediğinde, şeriatçıların başlattığı Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirildi. IV. Mustafa tarafından öldürülmüştür. 

29-(1807-1808) IV. Mustafa-Nizam-ı Cedidçilerden çok korktuğundan, taraftarlarının görüldüğü yerde öldürülmelerini emretmişti.1 yıl hükümdarlık yapmiş, Alemdar Mustafa Paşa tarafından askeri darbeyle tahttan indirilmiştir. 

30-(1808-1839) II. Mahmud- Vukuatı en fazla olan padişahlardandır. İşe ağabeyi IV. Mustafa'yı öldürerek başladı. Dönemin diğer olayları; Mora, Sırp, Kavalalı İsyanları; donanmanın yakıldığı Novarin olayı; osmanlının kendi valileri ile savaşıp, kaybetmeleri; Kaptan-ı Derya Ahmed Paşa'nın, donanmayı olduğu gibi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya teslim etmesi; 1826 yeniçeriliği kaldırma operasyonu sırasında kendi ordusundan 140 bin kişinin kılıçtan geçirilmesi, olarak sayılabilir. II.Mahmud'un, Balkanlarda uyguladığı kanlı operasyonlar sonucunda Balkan Ayaklanması başladı. Dış baskılar gelince "Tanzimat Fermanı" ilan etmek zorunda bırakıldı. 

31-(1839-1861) Abdülmecit- Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kırım Savaşı.

32-(1861-1876) Abdülaziz- Karadağ İsyanı, 1875 Balkan Hareketlenmesi, Belgrad'ın kaybı bu döneme denk düşer. Vukela Heyeti tarafından tahttan indirilmiştir. 

33-(1876-1876) V. Murad- Osmanlı'da en az tahtta kalan padişahtır. 3 ay kadar tahtta kalmıştır.  

34-(1876-1909) II. Abdülhamit- 31 Mart olayı, 93 Harbi, tam bir çöküntü olan Ayestefanos Anlaşması. unutulmayanlardandır. Kıbrıs, Mısır, Tunus, Doğu Rumeli, Bosna, Girit kaybettikleridir. Zamanında ayaklanmaları önlemek için Filibe'de bolca katliamlar yapılmıştır. Batıya borçlar ödenmediğinden "Duyun-u Umumiye"ye kurmak zorunda kalmıştır. Mebusan kararıyla demokratik bir şekilde tahttan indirilmiştir.

35-(1909-1918) Mehmed Reşad-bilinen bir cinayeti kayıtlarda yoktur.

36-(1918-1922) Vahdettin- Vahdettin, Osmanlının 36. padişahıdır. Tahttan indirilen 14. Padişahtır. Kendileri tatlı canlarını kurtarmak için İngilizlere sığınmıştır.

15 yorum:

Adsız dedi ki...

Nerden aldin yazdin bilmiyorumda bilginin hic olmadigigi belli... yalan atiyorsun bari biraz inandirici ol ...
Örnegin yildirim tahtan indirilmismis..... vs vs
Yazilanlarin hepsi sallama hangisini duzeltsek bilmemki .....

Adsız dedi ki...

İyi sallamissin şimdi sana illayi kelimetullah desem neyse anlamasın bari bu vesile olsunda biraz tarih oku ne bileyim amaç gaye nedir zamanı okumak nedir neden böyle birseye ihtiyaç duyulmuş hani ufuk açar belki ataya sovmek ayıptır tabi atan ise

Adsız dedi ki...

Avrupanın ekmeğine yağ sürmeyi ne kadar çok seviyonuz.Bu kadarda aciz olmayın ya bir şeyi yazmadan yada paylaşamdan önce inceleyin.

Adsız dedi ki...

aman diğer yorumcular sizinkiler zaten pir-u pak kaynaklardır asla hile hurda yoktur.Ayrıca unutman Türk kanının bile ne derece içinde kalmış olabileceği tartışılıyor.Osmanlının övülesi bir yanı kalsa zaten hayatta olurdu.Mekanı cennet olsun...

Adsız dedi ki...

Bunu yazan kişi sen akıldan haberdar mısın? Hep kendi yorumlarını katmışsın, yok imparatorluk şöyle olmuş yok bu böyle adammış. Bunları yazarak gelebileceğin tek yer ayakların dibidir

Adsız dedi ki...

Sayin cok bilen arkadasim. II. selimin gut hastaligi denen bir eklem hastaliginin oldugunu biliyor muydun ? Yalnizca cuma hutbelerinde halkina gorunen padisahimizin aldigi ilaclarin etkisiyle sendeleyerek dolasmasi sebebiyle sarhos damgasini yedigini ? Bunu yapaninda avrupali oldugunu ? Once arastir sorustur bilgilerini tazele vsonra atarimiz hakkinda ahkam kes

Adsız dedi ki...

ÖNCE BU YAZIYA YORUM YAPAN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM.ATALARINA SAHİP ÇIKIP BU GİBİ İNSANLARA CEVAP VERDİKLERİ İÇİN.SİZ NEYE HIZMET EDİYRSUNUZYA.HANGİ HAKLA CİHAN SULTANLARIMIZA SARHOŞ DELİ GİBİ İTHAMLARDA BULUNABİLİYORSUNUZ.YAVUZ GİBİ BİR İNSANA HANGİ AKILLA BABASINI ÖLDÜRTTÜ DİYEBİLİYORSUNUZ.ONLARI KATİL GİBİ GÖSTEREN CİHNİYETİNİZ SONSUZA DEK YOK OLSUN.SİZE ANLATSAK DA ANLIYAMAZSINIZ Kİ.DÜŞMANI YABANCI ÜLDE DEĞİL KENDİ VATANINDA ARIYCAKSIN.AL İŞTE BİRİDE BU !

Adsız dedi ki...

arkadaşlar güzel eleştirmişsinizde bide doğruları yazsaydınızda öğrenseydik.örneğin türbelerde ve birçok tarihi mekanlardaki ufacık yanyana çocuk mezarlarını izah edermisiniz hpsi çocuk hastalığındanmı ölmüş.bi öğrenseydik,

Adsız dedi ki...

Osmanlı deyince piri pak şahıslar akla geliyor çünkü hayranız şöyle savaşlar kazanmış böyle yerler fethetmişiz falan...Hiç şunu icat etmiş şunu bulmuş falan varmı?Boşuna kendinizi kandırmayın,Osmanlı bir hayal kırırlığıdır,tabi tarafsız gözle bakanlar için...

Adsız dedi ki...

Yavuz binlerce aleviyi katletmis. Ve tarihin en kanlı padisahıdr. Detaylar gerck olmayabilir ama hemen hemn tum padisahlar evlat ve kardes katilidir. Isbatida fatih sultan mehmetin karındaslarinizi oldurebilirsinz diye cikardigi yasadr. Bunu cikaran padisahada pek akli yerinde denemez. Haka osmanliyi savunmaniza anlam veremiyorum. Isin aslina bakarsanz taht icin yapilan kiyimlar nasl bir vicdan. Birakn bu gercekleri saklayarak yabanci ulkelere rezil olmayalim dusuncesini. Gercekleri herkes bilsin cunku ulkemizinde hala padisahlikla ve seriatla yonetilmesini isteyen gericilerde az degil. Biz osmanli degil cumhuriyetin cocuklariyiz.

Adsız dedi ki...

İrandakı Kacar (Kajar) türk hanedanında bu kadar kardeş katili olmadı onun içindir ki, Fathali Şahın 50 oğlu var idi hiç biri isyan çıkarmadı, hepisine de iş buldu, günümüzde kacarlar (şah nesli, etnik qrup deyil) o kadar geniş yayılmışlar ki, sayısının 5 000 ile 12 000 olduğu söylene bilir.

Adsız dedi ki...

NEDE COK KORKUYORSUNNUZ GERCEKLERLEN YUZLESMEYE;
HEPSIDE MUSLUMAN DEYILDE GAVUR ANANIN SUTUYLE BUYUMUS NE HAYIR BEKLENIR. bence hepsi gercek kim yazdiyda ellerine saglik cehennemde yansinlar o padisahlar.vede ilaveten biz dizilerden deyilde tarihten biliyor ögreniyoruz biz seriyatla deyil cumuhriyetle buyumek ve buyutmek istiyoruz
iyiki Kemal Ataturk geldi yoksa hala kardes katliyami devam edecekti . Alevilik aydinlik ozgürlük ve Baris demektir iste onlarida Osmanlilar istemiyordu oyuzden bukadar katliyam Bizim milet deyilde yabanci kadinlarlan ugrasanin sonu budur.
Ne Mutlu Türküm diyene

Adsız dedi ki...

...OSMANLI ARŞİVLERİ SENİ BEKLİYOR...

...OSMANLI PADİŞAHLARI TAHTA GEÇMEK İÇİN KARDEŞ KATLİ YAPMAMIŞTIR...

Adsız dedi ki...

osmanlı osmanlı diyorsunuz ne bok olduğunu gördüğünüz zaman yok olmaz yalan bunu yazan hayin aptal gibi yaftalamalar. Diğiceğim o ki AÇIN GÖZÜNÜZÜ.

Adsız dedi ki...

ya bir insan bu kadar mı cahil olur. ecdadımız tarih yazmış bunun gibi insanların yaptığına bak birazcık ya fazla değil birazcık saygı olsun!!!

internethaberoku son yazılar

Arşiv