Osmanlı'da Kardeş Katli Yapan Padişahlar


1. (1298-1326) Osman Bey: Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Bey, amcası Dündar Bey'i öldürtmüştür.. 

2. (1326-1359) Orhan Bey: Bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok. 

3. (1359-1389) I. Murad (Hüdagendivar):  Sırpsındığı ve Kosova savaşlarını kazanan padişahtır.  Oğlu Savcıbey, kardeşleri Halil ve İbrahim'i öldürtmüştür.

4. (1389-1402) I. Bayezid (Yıldırım): Niğbolu savaşını kazanan padişah. Kardeşi Yakub'u öldürttü. Ankara savaşında Timur'a yenilerek esir düşmüştür. Ölümü hakkında bazı tarihçiler kendini zehirlediğini, bazıları da eceliyle öldüğünü yazmaktadır. 

5. (1402-1421) I.Mehmed: Kardeşi İsa Çelebi'yi boğdurttu, Şeyh Bedrettin'i idam ettirdi. 

6. (1421-1451) II.Murad: Varna ve II. Kosova savaşlarını kazanan padişah. Kardeşi Mustafa'yı öldürttü. 

7. (1451-1481) II.Mehmed (Fatih Sultan Mehmet): İstanbul Fatihi olarak bilinen padişahtır. 1453 yılında İstanbul'u fethetti. 1472 Otlukbeli savaşını kazandı. Fatih kanunnamesi olarak bilinen kardeş katlini yasal hale getirdi. 2 yaşındaki kardeşi Ahmed'i, Sadrazamlar Çandarlı Halil Paşa ve Mahmut Paşa'yı öldürttü.  

8. (1481-1512) II. Bayezid:  Kardeşi Cem Sultan ile savaş yaptı. Cem Sultan Rodos'ta 13 yıl tutsak yaşadı. Veziri Gedik Ahmet Paşa'yı öldürttü. Kendisi de oğlu Selim tarafından öldürüldü. 

9. (1512-1520) I. Selim (Yavuz Sultan Selim)- Mısır fethedip halifeliği İstanbul'a getirmiştir. Mercidabık, Ridaniye savaşlarını yöneten padişahtır. Çaldıran seferine giderken 30 bin Aleviyi kılıçtan geçirmiştir. Babasını, 2 kardeşini 3 yeğenini ve 3 vezirini öldürterek tarihteki yerini almıştır. 

10. (1520-1566) I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman): En uzun süreli tahtta kalan padişahtır. 46 yıl tahtta kalmıştır. Belgrad, Rodos, Cezayir, Trablusgarp bu dönemde alınmış, Viyan kapılarına dayanılmış, Preveze Deniz Savaşı kazanılmıştır. Mimar Sinan, Barbaros hayrettin, Hürrem Sultan bu dönemde yaşamıştır. Oğulları Şehzade Mustafa ve Şahzade Bayazıd'ı öldürtmüştür. Torunlarını da intikam almasınlar diye boğdurtmuştur. Vezirleri Makbul İbrahim Paşa ile Kara Ahmet Paşa'yı öldürtmüştür. 

11. (1566-1574) II. Selim- Tarihte Sarı Selim/Sarhoş Selim olarak da bilinir. Bütün gün şarap içip sarhoş gezmesiyle tanınan padişah. Bu padişah döneminde İnebahtı deniz savaşında tüm Osmanlı donanması yakıldı. İstanbul dışına sefere çıkmayan ve İstanbul'da ölen tek padişah olarak bilinir.

12. (1574-1595) III. Murad: Kendisine rakip olmasın diye 5 kardeşini öldürttü. Kadınlara düşkünlüğü ile tanınan sultanın 110 çocuğu olmuştur.

13. (1595-1603) III. Mehmed: Kardeş öldürme rekorunu elinde bulunduran padişahtır. 19 kardeşini ve bir oğlunu öldürtmüştür.  

14. (1603-1617) I. Ahmed:  14. Osmanlı padişahı, 93. İslam halifesidir. Babası Sultan III. Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Babasının vefatı üzerine 14 yaşında, 21 Aralık 1603'te tahta geçti.  Tahta çıktığında kardeşini katletmemiş, Fatih Sultan Mehmet'in çıkardığı kardeş katli yasasını kaldırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar arasında devlet işleriyle en fazla uğraşan padişah olarak kabul edilmektedir. Yakalandığı tifüs hastalığından 21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında vefat etmiştir. Sultanahmet Camii yanındaki türbeye defnedilmiştir.

I. Ahmed'in en büyük özelliği, hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldırmasıdır. Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini getirmiştir. Bu yeni yasanın, şehzadeler arasındaki rekabetin ve taht kavgalarının, taht için gerçekleştirilen kardeş katlinin önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır.

15. (1617-1618) (1622-1623) I. Mustafa: İki ayrı dönemde 2 yıl saltanat sürdü. Döneminde Abasa Paşa isyanı ile Sipahiler ayaklandı. Akıl hastası olduğundan tahttan erken indirildi. 

16. (1618-1622) II. Osman (Genç Osman): 12 yaşında tahta çıktı, kardeşini öldürttü. 16 yaşında iken tahttan indirildi, yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra öldürüldü. Bazı tarihçiler bu iddiayı yalanlamaktadır.

17. (1622-1639) IV. Murad: 11 yaşında tahta çıkmış, 3 kardeşini öldürtmüştür. Tütün içenleri öldürtmesiyle bilinir. 1635 Revan, 1638 Bağdat seferleri bu dönemde yapılmıştır. 17 yıllık iktidarında öldürttüğü 6 sadrazam şunlardır: Mere Hüseyin, Kemenkeş Kara ali, Gürcü Mehmed, Boşnak Hüsrev, Topal Recep, Tabanı Yassı Memed 

18. (1639-1648) I. İbrahim (Deli İbrahim): Tarihçiler, I. İbrahim'in şehzadeliği döneminde sürekli öldürülme korkusu yaşadığı için psikolojisinin bozulduğunu yazmaktadır. Tarihte balıklara yem olarak altın atan padişah olarak bilinir. I. İbrahim'in ölümü konusunda tarihçiler farklı görüşler öne sürmektedir. Bazı tarihçiler bir isyan sonucu tahttan indirilerek öldürüldüğünü savunurken, bir kısım tarihçi de annesi Kösem Sultan tarafından öldürtüldüğünü yazmaktadır. 

19. (1648-1687) IV. Mehmed (Avcı): Tahta çıktığında sadece 5 yaşındaydı. Döneminde yeniçeri ve Celali isyanları oldu. Köprülüler bu dönemde sadrazamlık yaptı. Kösem sultan ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşayı öldürttü. 

20. (1687-1691) II. Süleyman- 46 yaşına kadar zindanda kaldıktan sonra padişah odu. Padişahlığı sırasında yeniçeriler İstanbul'u yağmaladı. Ünlü Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa bu dönemde yaşadı. Eğriboz zaferini kazandı. 

21. (1691-1695) II. Ahmed: 48 yaşına kadar zindanda yaşadıktan sonra tahta çıktı. 4 yıllık iktidarında, Salkamen Bozgunu yaşandı, Sakız Kalesi kaybedildi. Sadrazam Arabacı Ali Paşa'nın öldürülmesi önemli olaylardandır. 

22. (1695-1703) II. Mustafa: 1683'te Viyana'ya yürüdü ancak bozguna uğradı. 1699'da imzaladığı Karlofça anlaşmasıyla Maceristan kaybetti. I. Edirne vakası, Şeyhülislam Feyzullah'ın öldürülmesi bu dönemde  yaşandı. Askeri bir darbeyle tahttan indirilmiştir. 

23. (1703-1730) III. Ahmed: 1725'te Rus Çarı Deli Petro Tebriz'i aldı. Bir şeyler yapması gerekiyordu..fakat savaşa gitmeyi göze alamadı. İstanbul'dan orduları hazırlayıp savaşa gidiliyor süsü verip yarı yoldan dönerek halkını kandıran bir padişah olarak tarihte yerini aldı. Lale Devri diye de bilinen dönemin diğer unutulmayanları: 1718 Pasarofça Anlaşması, icadından 3,5 asır sonra matbaanın getirilmesi, meşhur Baltacı-Katarina olayının yaşandığı Purut Savaşıdır.  Şehzade İbrahim ile Sadrazamlardan; Hoca İbrahim Paşa, Damat İbrahim Paşa, Çorlulu Ali Paşa,Yusuf Paşa, Süleyman Paşa'yı öldürtmüştür. Patrona Halil İsyanıyla tahttan indirilmiştir. 

24. (1730-1754) I. Mahmud: Babası I. İbrahim'i tahttan indiren isyancılar tarafından tahta çıkartılmıştır.

25. (1754-1757) III. Osman: 3 yıllık iktidarı döneminde Cezayir'deki Osmanlı egemenliği sona ermiştir. 

26. (1757-1774) III. Mustafa: 2 sadrazamını öldürtmüştür.

27. (1774-1789) I. Abdülhamid: Bilinen vukuatı, Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'ın verilmesidir. 

28. (1789-1807) III. Selim: Kayıplarla dolu Ziştovi ve Yaş Anlaşmalarını imzaladı. Nizam-ı Cedid Reformlarını yapmak istediğinde, şeriatçıların başlattığı Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirildi. IV. Mustafa tarafından öldürülmüştür. 

29. (1807-1808) IV. Mustafa: Nizam-ı Cedidçilerden çok korktuğundan, taraftarlarının görüldüğü yerde öldürülmelerini emretmiştir.  1 yıl hükümdarlık yapmıştır. Alemdar Mustafa Paşa tarafından askeri darbeyle tahttan indirilmiştir. 

30. (1808-1839) II. Mahmud: Vukuatı en fazla olan padişahlardandır. Tahta çıktığında  ağabeyi IV. Mustafa'yı öldürttü. Dönemin diğer olayları; Mora, Sırp, Kavalalı İsyanları; donanmanın yakıldığı Novarin olayı; osmanlının kendi valileri ile savaşıp, kaybetmeleri; Kaptan-ı Derya Ahmed Paşa'nın, donanmayı olduğu gibi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya teslim etmesi; 1826 yeniçeriliği kaldırma operasyonu sırasında kendi ordusundan 140 bin kişinin kılıçtan geçirilmesi, olarak sayılabilir. II.Mahmud'un, Balkanlarda uyguladığı kanlı operasyonlar sonucunda Balkan Ayaklanması başladı. Dış baskılar gelince "Tanzimat Fermanı" ilan etmek zorunda bırakıldı. 

31. (1839-1861) Abdülmecit:Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kırım Savaşı.

32. (1861-1876) Abdülaziz: Karadağ İsyanı, 1875 Balkan Hareketlenmesi, Belgrad'ın kaybı bu döneme denk düşer. Vukela Heyeti tarafından tahttan indirilmiştir. 

33. (1876-1876) V. Murad: Osmanlı'da en az tahtta kalan padişahtır. 3 ay  tahtta kalabilmiştir.  

34. (1876-1909) II. Abdülhamit: 31 Mart olayı, 93 Harbi, tam bir çöküntü olan Ayestefanos Anlaşması. Kıbrıs, Mısır, Tunus, Doğu Rumeli, Bosna, Girit kaybedilmiştir. Zamanında ayaklanmaları önlemek için Filibe'de bolca katliamlar yapılmıştır. Batıya borçlar ödenmediğinden "Duyun-u Umumiye"ye kurmak zorunda kalmıştır. Mebusan kararıyla demokratik bir şekilde tahttan indirilmiştir.

35. (1909-1918) Mehmed Reşad: bilinen bir cinayeti kayıtlarda yoktur.

36. (1918-1922) Vahdettin: Vahdettin, Osmanlının 36. padişahıdır. Tahttan indirilen 14. Padişahtır. Kendileri tatlı canlarını kurtarmak için İngilizlere sığınmıştır.

19 yorum :

Adsız dedi ki...

Nerden aldin yazdin bilmiyorumda bilginin hic olmadigigi belli... yalan atiyorsun bari biraz inandirici ol ...
Örnegin yildirim tahtan indirilmismis..... vs vs
Yazilanlarin hepsi sallama hangisini duzeltsek bilmemki .....

Adsız dedi ki...

İyi sallamissin şimdi sana illayi kelimetullah desem neyse anlamasın bari bu vesile olsunda biraz tarih oku ne bileyim amaç gaye nedir zamanı okumak nedir neden böyle birseye ihtiyaç duyulmuş hani ufuk açar belki ataya sovmek ayıptır tabi atan ise

Adsız dedi ki...

Avrupanın ekmeğine yağ sürmeyi ne kadar çok seviyonuz.Bu kadarda aciz olmayın ya bir şeyi yazmadan yada paylaşamdan önce inceleyin.

Adsız dedi ki...

aman diğer yorumcular sizinkiler zaten pir-u pak kaynaklardır asla hile hurda yoktur.Ayrıca unutman Türk kanının bile ne derece içinde kalmış olabileceği tartışılıyor.Osmanlının övülesi bir yanı kalsa zaten hayatta olurdu.Mekanı cennet olsun...

Adsız dedi ki...

Bunu yazan kişi sen akıldan haberdar mısın? Hep kendi yorumlarını katmışsın, yok imparatorluk şöyle olmuş yok bu böyle adammış. Bunları yazarak gelebileceğin tek yer ayakların dibidir

Adsız dedi ki...

Sayin cok bilen arkadasim. II. selimin gut hastaligi denen bir eklem hastaliginin oldugunu biliyor muydun ? Yalnizca cuma hutbelerinde halkina gorunen padisahimizin aldigi ilaclarin etkisiyle sendeleyerek dolasmasi sebebiyle sarhos damgasini yedigini ? Bunu yapaninda avrupali oldugunu ? Once arastir sorustur bilgilerini tazele vsonra atarimiz hakkinda ahkam kes

Adsız dedi ki...

ÖNCE BU YAZIYA YORUM YAPAN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM.ATALARINA SAHİP ÇIKIP BU GİBİ İNSANLARA CEVAP VERDİKLERİ İÇİN.SİZ NEYE HIZMET EDİYRSUNUZYA.HANGİ HAKLA CİHAN SULTANLARIMIZA SARHOŞ DELİ GİBİ İTHAMLARDA BULUNABİLİYORSUNUZ.YAVUZ GİBİ BİR İNSANA HANGİ AKILLA BABASINI ÖLDÜRTTÜ DİYEBİLİYORSUNUZ.ONLARI KATİL GİBİ GÖSTEREN CİHNİYETİNİZ SONSUZA DEK YOK OLSUN.SİZE ANLATSAK DA ANLIYAMAZSINIZ Kİ.DÜŞMANI YABANCI ÜLDE DEĞİL KENDİ VATANINDA ARIYCAKSIN.AL İŞTE BİRİDE BU !

Adsız dedi ki...

arkadaşlar güzel eleştirmişsinizde bide doğruları yazsaydınızda öğrenseydik.örneğin türbelerde ve birçok tarihi mekanlardaki ufacık yanyana çocuk mezarlarını izah edermisiniz hpsi çocuk hastalığındanmı ölmüş.bi öğrenseydik,

Adsız dedi ki...

Osmanlı deyince piri pak şahıslar akla geliyor çünkü hayranız şöyle savaşlar kazanmış böyle yerler fethetmişiz falan...Hiç şunu icat etmiş şunu bulmuş falan varmı?Boşuna kendinizi kandırmayın,Osmanlı bir hayal kırırlığıdır,tabi tarafsız gözle bakanlar için...

Adsız dedi ki...

Yavuz binlerce aleviyi katletmis. Ve tarihin en kanlı padisahıdr. Detaylar gerck olmayabilir ama hemen hemn tum padisahlar evlat ve kardes katilidir. Isbatida fatih sultan mehmetin karındaslarinizi oldurebilirsinz diye cikardigi yasadr. Bunu cikaran padisahada pek akli yerinde denemez. Haka osmanliyi savunmaniza anlam veremiyorum. Isin aslina bakarsanz taht icin yapilan kiyimlar nasl bir vicdan. Birakn bu gercekleri saklayarak yabanci ulkelere rezil olmayalim dusuncesini. Gercekleri herkes bilsin cunku ulkemizinde hala padisahlikla ve seriatla yonetilmesini isteyen gericilerde az degil. Biz osmanli degil cumhuriyetin cocuklariyiz.

Adsız dedi ki...

İrandakı Kacar (Kajar) türk hanedanında bu kadar kardeş katili olmadı onun içindir ki, Fathali Şahın 50 oğlu var idi hiç biri isyan çıkarmadı, hepisine de iş buldu, günümüzde kacarlar (şah nesli, etnik qrup deyil) o kadar geniş yayılmışlar ki, sayısının 5 000 ile 12 000 olduğu söylene bilir.

Adsız dedi ki...

NEDE COK KORKUYORSUNNUZ GERCEKLERLEN YUZLESMEYE;
HEPSIDE MUSLUMAN DEYILDE GAVUR ANANIN SUTUYLE BUYUMUS NE HAYIR BEKLENIR. bence hepsi gercek kim yazdiyda ellerine saglik cehennemde yansinlar o padisahlar.vede ilaveten biz dizilerden deyilde tarihten biliyor ögreniyoruz biz seriyatla deyil cumuhriyetle buyumek ve buyutmek istiyoruz
iyiki Kemal Ataturk geldi yoksa hala kardes katliyami devam edecekti . Alevilik aydinlik ozgürlük ve Baris demektir iste onlarida Osmanlilar istemiyordu oyuzden bukadar katliyam Bizim milet deyilde yabanci kadinlarlan ugrasanin sonu budur.
Ne Mutlu Türküm diyene

Adsız dedi ki...

...OSMANLI ARŞİVLERİ SENİ BEKLİYOR...

...OSMANLI PADİŞAHLARI TAHTA GEÇMEK İÇİN KARDEŞ KATLİ YAPMAMIŞTIR...

Adsız dedi ki...

osmanlı osmanlı diyorsunuz ne bok olduğunu gördüğünüz zaman yok olmaz yalan bunu yazan hayin aptal gibi yaftalamalar. Diğiceğim o ki AÇIN GÖZÜNÜZÜ.

Adsız dedi ki...

ya bir insan bu kadar mı cahil olur. ecdadımız tarih yazmış bunun gibi insanların yaptığına bak birazcık ya fazla değil birazcık saygı olsun!!!

Adsız dedi ki...

Öncelikle şunu belirtmek isterim. Yazmış bulunduğunuz yorum belli başlı hatalar içermektedir. Bu hatalarınıza değinmeden önce bu konuda sizi aydınlatıcı yönte birkaç söz söylemek durumundayım. Bilimsel ve felsefik yöntemler gereği bir metin incelenirken yazılmış metnin dahilinin dışına çıkamaz
ve bu ölçekler dahilinde metni inceler ve değerlendirmede yani yorumda bulunabilirsiniz.Ancak sizin yorumunuz bilimsel yollara aşmış tabiri caizse çamur at izi kalsın yoluna dönüşmüştür. Yazarın yıldırım bayezid hakkında yazdığı metine gelecek olursak yazar bu hususta sayfasında şu metni paylaşmıştır:

4-(1389-1402) I. Bayezid (Yıldırım)- Niğbolu savaşını
kazandı. Kardeşi Yakub'u öldürdü. Ankara savaşında Timur'a yenilerek esir düştü. Ölümü hakkında bazı tarihçiler kendini zehirlediğini bazıları da eceliyle öldünü yazmaktadır.

Yazarın yazmış olduğu bu metinde iddianızda belirtmiş olduğunuz gibi tahtan indirilme kısmı metinin aslında bulunmamaktadır. Bu hususta dikkat çekmem gereken bir konu daha bulunmaktadır. Yazarın bu
metindeki bilgileri incelendiğinde görülecektir ki tamamen tarihi gerçeklerle örtüşmektedir.Bilakis yazar yazmış bulunduğu metnine yıldırım bayezid hakkında en çok tartışılan konuda objektifliğini korumuş ve tarihçilerin görüşlerinden dem vurmuştur.

Son olarak pek de aydın gözükmeyen ve yahut karanlığa mahkum olma yolunda giden bilimsel yolunuzu aydınlatı birkaç
ana prensiplerle bulunmayı kendime borç bilirim:

1)Bir metni incelerken bilimsel yollardan yorumlarken ise salt aklın önermiş olduğu yollardan destek almanız

2)Tarihinizde iz bırakmış olan kahramanlarınızı kendilerine sadece hayallerde yer bulabilen taytlı süper kahramanlar olarak değil de gerçek birer insan olarak
yani hatalarıyla doğrularıyla kabullenmeniz ve bilhassa asil Türk kanından olduklarını unutmamanız ve bu ölçütler doğrultusunda bilimsel yola baş koymanız

3)Tarihi öğrenme giden yolunuzdaysa rivayetçi yaklaşımı benimsemrmeniz dolayısıyla anlatılanlara göre değil araştırmış olduğunuz konu dahilindeki asli kaynakları incelerek doğrulara
varmanız. Bu husustaki düşüncemin neden böyle olduğunu soracak olursanız rivayetçi şekilde kafanızda yer edecek tarih hali hazırda yorumlanmış tarihtir. Ancak 2.metotla öğrenmiş bulunacağınız tarih ise yorumsuz bir tarih olacaktır. Hayatınızı vu ölçütlerde müdafaa ettirecek olursanız kendiniz için iyilikte bulunmuş olursunuz çünkü bilimde ispatlamış olduğu üzere 2.metot
aklı geliştirmektedir.

Saygılarımla

Adsız dedi ki...

yazılanlara sallama diyen embesil sen dogrulugunu nerden biliyorsun...
tarih zaten yalandan ibarettir çünkü ölüler kalkıpta şikayet etmez ...
senin gibi boş insanlar boş yorum yapmaktan başka bi işe yaramaz ..
boş kelimesi bile sizin kadar boş degill ...

Adsız dedi ki...

Tam anlamıyla koyun sürüsüsünüz. İnsan hakları sizin gibi beyni olmayan eziklere fazla gelmiş, size cumhuriyet getiren hata etmiş haklısınız. Anneniz, kardeşiniz, hatta siz de hadım edilip hareme girseymişsiniz ancak o zaman mutlu olurmuşsunuz görünen o ki.
Aynen ya haklısınız hepsi kahramandı valla bak, siz bu kafada oldukça ülkenin şu haline şaşırmamak lazım.

Adsız dedi ki...

Kpss de işime yararsa bilgiler doğru, yaramazsa yanlış, ecdat tarih osmanlı kimin umurunda :)